دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

 

نظارت بر رابطه نوجوانان با دوستان و تشویق روابط دوستانه مناسب

در پیشگیری از اعتیاد موثر می باشد .